3/ZO/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Realizacja cyklu filmów o ośrodkach rehabilitacji zwierząt

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 14-02-2020 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Realizacja cyklu filmów o ośrodkach rehabilitacji zwierząt

Znak sprawy: 3/ZO/2020

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 3/ZO/2020 pn.: „Realizacja cyklu filmów o ośrodkach rehabilitacji zwierząt” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta nr 1.

Tadeusz Baraniecki Natura Film

  1. Jagiełły 65,

11-400 Kętrzyn

Cena brutto oferty: P1 = 12,58 pkt

Ocena artystyczna: P2 = 60,00 pkt

Wartość punktowa oferty: P = 72,58 pkt

Z ceną brutto: 199 000,00  zł

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 200 000,00 zł.

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto:
1. Tadeusz Baraniecki Natura Film Jagiełły 65,

11-400 Kętrzyn

199 000,00 zł
2. „Multistudio” Sp. z o.o. ul. Odkryta 38/24, 03-140 Warszawa 199 875,00 zł
3. Wizjer – Film Zofia Jsińska ul. Kossaka 18,

01-576 Warszawa

166 050,00 zł
4. MFILM Waldemar Michalski Piotrowice 173,

24-150 Nałęczów

184 500,00 zł
5. Grupa Media Art Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 12

38-500 Sanok

62 595,00 zł

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy P1 (pkt.) P2

(pkt.)

P=P1+P2

(pkt.)

Miejsce
1. Tadeusz Baraniecki Natura Film Jagiełły 65,

11-400 Kętrzyn

12,58 60,00 72,58 1
5. Grupa Media Art Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 12

38-500 Sanok

40,00 24,00 64,00 2
2. „Multistudio” Sp. z o.o. ul. Odkryta 38/24, 03-140 Warszawa 12,53 45,65 58,18 3
4. MFILM Waldemar Michalski Piotrowice 173,

24-150 Nałęczów

13,57 28,17 41,74 4
3. Wizjer – Film Zofia Jsińska ul. Kossaka 18,

01-576 Warszawa

15,08 25,04 40,12 5

Cena brutto oferty P1 = max. 40 pkt

Ocena artystyczna: P2 = max. 60 pkt

Wartość punktowa oferty  P = P1 + P2

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wybór oferty.docx ( 97 kb)

Bukwałd, dn. 09-01-2020 r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664-173-828, 664-950-458 publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Realizacja cyklu filmów o ośrodkach rehabilitacji zwierząt ”

Znak sprawy: 3/ZO/2020

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1226388

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe film.docx (652 kb)

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-film.docx (579 kb)

Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy.docx (576 kb)

Załącznik nr 4 Wzór umowy.docx ( 590 kb)

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień.docx ( 590 kb)

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano załącznik numer 3: Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówieńzmieniono numer załącznika: Załącznik nr 3 Wzór umowy, na Załącznik nr 4 Wzór

Uwaga Zmiana treści zapytania ofertowego

na „Realizacja cyklu filmów o ośrodkach rehabilitacji zwierząt”

Znak sprawy: 3/ZO/2020

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie pkt 10.3 rozdziału X zapytania ofertowego nr 2/ZO/2020 następujące punkty ww. zapytania ofertowego ulegają zmianie:

BYŁO:

ROZDZIAŁ VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

7.2. Ofertę należy złożyć do 16-01-2020 r.

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-01-2020 r. o godz. 09:30.

JEST:

ROZDZIAŁ VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

7.2. Ofertę należy złożyć do 20-01-2020 r.

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-01-2020 r. o godz. 17:00.

BYŁO:

ROZDZIAŁ X

Pytania do zapytania ofertowego

10.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: przetragi@falbatros.pl, adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity).

JEST:

ROZDZIAŁ X

Pytania do zapytania ofertowego

10.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: przetargi@falbatros.pl, adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity).

Wszelkie wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

„Realizacja cyklu filmów o ośrodkach rehabilitacji zwierząt”

Znak sprawy: 3/ZO/2020

I Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na mocy pkt 1 rozdziału X zapytania ofertowego nr 3/ZO/2020, wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące treści zapytania, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 13.01.2020 r.:

  1. Czy cena ma zawierać wszelkie koszty związane z emisją w publicznej telewizji? Jeżeli tak to czy macie Państwo informację, która miałaby to być telewizja (TVP, DISCOVERY, któraś z telewizji regionalnych)?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przewiduje emisję w telewizji publicznej bez wskazania konkretnego kanału telewizyjnego.

2.Przy informacjach o przetargu jest tylko bardzo ogólna wzmianka o projekcie. Czy oprócz załącznika podanego przy przetargu można załączyć draft scenariusza/ bardziej pomysł na realizację wraz z kosztorysem żebyście Państwo mieli obraz czego dotyczy cena? W załączniku prócz ceny nie podaje się żadnej informacji.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że ocenie będzie podlegał scenariusz/pomysł na realizację i ostateczna cena brutto, ale można dołączyć wszelkie załączniki, które Państwo uznają za potrzebne.

Powyższe odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy stanowią integralną część zapytania ofertowego 3/ZO/2020

Pytania z dnia 13.01.2020 r.:

  1. Czy mogą Państwo podać wartość szacunkową postępowania lub kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie podaje kwoty szacunkowej na realizacje zadania.

  1. W jakich i w ilu ośrodkach rehabilitacji zwierząt powinny odbywać się nagrania ? Czy jeden odcinek to sesja w jednym ośrodku ? Proszę o wymienienie ośrodków, w których należy odbyć sesje filmowe.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcy sesji we wszystkich ośrodkach, wykorzystanie ich potencjału zależy od scenariusza i pomysłu na realizację, zaś  nagrania można będzie wykonać w 7 ośrodkach uczestniczących w projekcie SYMBIOSIS:

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie

Bukwałd 45a, 11-001 Dywity

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dębiny

Ławki 72, 14-405 Wilczęta

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Jerzwałdzie

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

Jerzwałd 62, 14-233 Jerzwałd

Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni Mazurski Park Krajobrazowy

Krutyń 66, 11-710 Piecki

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku Nadleśnictwo Olsztynek

Napromek 16, 14-260 Lubawa

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach

Jelonki 80a, 14-411Rychliki

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Gronowie Górnym Bursztynowa 24, Gronowo Górne, 82-310 Elbląg

  1. Jakiego rodzaju są to ośrodki, czyli inaczej – jakiego rodzaju zwierząt dotyczy opieka ?. Na stronie Fundacji są przede wszystkim ośrodki dotyczące opieki ptaków, ale czy mogą to być również inne zwierzęta?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż opieka dotyczy wszystkich dzikich zwierząt tego wymagających, różne gatunki są rehabilitowane w różnych ośrodkach w zależności od ich specjalizacji i warunków. Szczegółowe dane w raporcie zamieszczonym na naszej stronie.

link Raport na temat działalności ośrodków rehabilitacji.docx ( 590 kb)

  1. Jakie zwierzęta najczęściej trafiają pod opiekę ośrodków, które wezmą udział w filmach ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane na ten temat znajdą Państwo w powyższym raporcie.

  1. Czy w produkcji filmowej powinni pojawić się również ambasadorzy tego projektu?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż tak powinni pojawić się również ambasadorzy tego projektu.

  1. Czy w przypadku gdy w pięciu odcinkach ma pojawić się pięć różnych ośrodków, scenariusz dla każdego z nich ma być taki sam, czyli powtarzalny odnośnie koncepcji?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że to zależy od autorskiej koncepcji scenariusza i będzie oceniane przy wyborze ofert

  1. Skąd wynika tak długi okres realizacji – do końca 2021 roku ?. Czy wynika to z tego, żen w filmach powinni się pojawiać bohaterzy (zwierzęta), które będą dopiero trafiały do ośrodków ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż okres realizacji – do końca 2021 roku jest związany z okresem trwania projektu, Zamawiający przewiduje, że nagrania ze zwierzętami wymagają czasu i stad termin realizacji przewidziano do końca trwania projektu. Oczywiście realizacja może się zakończyć wcześniej.

Powyższe odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy stanowią integralną część zapytania ofertowego 3/ZO/2020.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.