KONFERENCJE Z LAT UBIEGŁYCH
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA nt. DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW REHABILITACJI ZWIERZAT DZIKICH W POLSCE

19-20 czerwca 2012

W dniach 19-20.06.2012 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja poświęcona Ośrodkom Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, zorganizowana przez Fundację Albatros oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, Mecenat Publiczno-Prywatny pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyn, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ambasady Stanów Zjednoczonych, Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Na konferencji poruszano zagadnienia związane z tworzeniem, organizowaniem, funkcjonowaniem oraz rolą Ośrodków Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

Spośród gości zagranicznych byli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Estonii Pan Madis Leivits (Estonian Found for Nature) oraz Kadri Veski, Włoch – Pan Gianluca Bedini (CRUMA) oraz Belgii – Pan Claude Velter (Wildlife Rescue Centre Ostend). Przedstawiali prowadzone przez siebie ośrodki oraz opowiadali o podstawach prawnych prowadzenia takich miejsc, sposobach ich finansowania i zarządzaniu oraz organizacji.

W trakcie dwudniowych obrad, w których wzięło udział 132 osoby, powstał zespół, którego celem jest praca nad utworzeniem Minimalnego Standardu dla Ośrodków Rehabilitacji w Polsce.

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

II Międzynarodowa Konferencja „Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt Dzikich” jest realizowana w ramach europejskiego Projektu Symbiosis. Projekt ten ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego istotną składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) - pionierskie na skalę naszego kraju rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Albatros - którego celem jest zwiększenie efektywności działania poszczególnych placówek poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania.

I Międzynarodowa Konferencja „Ośrodek rehabilitacji zwierząt nowoczesnym narzędziem edukacji”, która odbyła się w dniach 25-26 listopada 2011 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, okazała się wielkim sukcesem i bezprecedensowym krokiem milowym w rozwoju współpracy ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce i ich współdziałania z instytucjami partnerskimi. Inicjatywa ta przyniosła wiele inspiracji i pomysłów oraz zaowocowała powstaniem czterech grup roboczych zajmujących się  problemami funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt na wielu płaszczyznach. Stała się również bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju SOR i nawiązaniu społecznego dialogu na temat innowacyjnych kierunków edukacji ekologicznej w Polsce.

CELE KONFERENCJI

Do strategicznych celów Konferencji należą m.in. przedstawienie wypracowanych rozwiązań i propozycji dla Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt, stworzenie konsorcjum naukowego dla realizacji projektów badawczych, a także opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce oraz wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ, opracowanych przez grupy robocze.

CELE KRÓTKOOKRESOWE KONFERENCJI

Podsumowanie dotychczasowych efektów pracy grup roboczych w celu opracowania rozwiązań związanych z funkcjonowaniem ORZ w Polsce

Przedstawienie wypracowanych rozwiązań i propozycji dla ORZ

Budowa konsorcjum naukowego dedykowanego realizacji projektów badawczych, związanych z działalnością ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.

CELE DŁUGOTERMINOWE KONFERENCJI

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce.

Kampania informacyjna dotycząca działalności ORZ w Polsce

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ powstałych w wyniku prac grup roboczych:

I. Grupa ds. naukowych (wykorzystanie potencjału ORZ do badań naukowych)

II. Grupa ds. zootechnicznych (wypracowanie standardów technicznych dla ORZ w Polsce, dających możliwość skutecznej rehabilitacji zwierząt i edukacji)

III. Grupa ds. edukacji i promocji (wypracowanie systemu i narzędzi edukacyjnych w oparciu o potencjał ORZ)

IV. Grupa ds. finansowania i rozwiązań prawnych dla sieci (opracowanie rozwiązań systemowych i wieloletniego planu pozyskiwania funduszy dla SOR)


I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA “OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT NOWOCZESNYM NARZĘDZIEM EDUKACJI”

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Iuż w 2007 roku, za pośrednictwem i z poparciem ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie – Pani Marii Mellin, Fundacja Albatros wyszła z propozycją  współpracy do osób prowadzących ośrodki w naszym regionie. Projekt ewoluuje i rozwija się. W tym roku pragniemy skonfrontować naszą koncepcję z szerokim gronem specjalistów. Ważnym krokiem w tym kierunku będzie listopadowa konferencja.  Ujęcie tematu działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w kontekście edukacji przedstawia złożoność zagadnienia z jakim chcemy się zmierzyć. W naszym rozumieniu bowiem, ośrodki rehabilitacji mogą być ważnym narzędziem budowania wrażliwości i świadomości ekologicznej. Oczywiście pod warunkiem odpowiedniego wykorzystania ich potencjału, a co za tym idzie, najpierw, ustalenia odpowiednich standardów ich funkcjonowania. Stąd pragniemy, aby konferencja rozpoczęła pracę grup roboczych, które przez kolejny rok dopracują wytyczne i standardy dotyczące sposobu zarządzania i funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce. Rehabilitacja pacjentów tych placówek jest bowiem podstawowym celem istnienia ośrodków, zaś profesjonalizacja ich działania i wprowadzenie nowych standardów, mogą pozwolić w przyszłości na wykorzystanie ich potencjału edukacyjnego.

Na te tematy właśnie pragniemy rozpocząć szeroką dyskusję.

Od początku realizacji projektu przyłączyło się do naszej idei szereg partnerów merytorycznych, na czele z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym  Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie i Białymstoku, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i lokalnymi władzami samorządowymi. Współpracują z nami parki narodowe i krajobrazowe oraz szereg nadleśnictw.

CELE KONFERENCJI

CELE KRÓTKOOKRESOWE KONFERENCJI

Zapoczątkowanie dyskusji na temat edukacji ekologicznej opartej o działalność ORZ w Polsce.

Stworzenie grup roboczych dla opracowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem ORZ w Polsce i rozpoczęcie ich prac:
- zdefiniowanie problemów
- wykorzystanie rozwiązań sprawdzonych zagranicą.

CELE DŁUGOTERMINOWE KONFERENCJI

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce.

Kampania informacyjna dotycząca działalności ORZ w Polsce.

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ powstałych w wyniku prac grup roboczych:

- Grupa ds. naukowych (wykorzystanie potencjału ORZ do badań naukowych)
- Grupa ds. zootechnicznych (wypracowanie standardów technicznych dla ORZ w Polsce dających możliwość skutecznej rehabilitacji zwierząt i edukacji)
- Grupa ds. edukacji i promocji (wypracowanie systemu i narzędzi edukacyjnych w oparciu o potencjał ORZ)
- Grupa ds. finansowania sieci (opracowanie rozwiązań systemowych i wieloletniego planu pozyskiwania funduszy dla SOR)

SYMBIOSIS 2017-2021

Z radością ogłaszamy rozpoczęcie realizacji projektu „Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

W piątek 31 marca podpisaliśmy umowę z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie, dzięki czemu cała warmińsko-mazurska sieć ośrodków zyska wsparcie w swoich działaniach, a to bezpośrednio przełoży się na korzyści dla naszych pacjentów.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY