ZAPYTANIE OFERTOWE na „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z III Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 8-9 grudnia 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie” Znak sprawy: 2/ZO/2019

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 11-04-2019 r.

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z III Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce,

8-9 grudnia 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Znak sprawy: 2/ZO/2019

 

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

 

ROZDZIAŁ I

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przygotowanie do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.falbatros.pl materiałów z III międzynarodowej konferencji na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, która odbyła się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 8-9 grudnia 2017r.

 

 1. Kod CPV: 79970000-4

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

4.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia: 31-05-2019

 

ROZDZIAŁ II

Warunki udziału w postępowaniu

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej:

 

2.2. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

2.3. Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawców – Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

2.4. Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców – Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

2.5. Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zastosowuje zasadę: spełnia/nie spełnia.

2.6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki.

 

ROZDZIAŁ III

Wykluczenie Wykonawcy

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1.1. nie podlegają wykluczeniu (art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE) tj.: nie został wobec Wykonawcy wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

 1. a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
 2. b) korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW

z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji Zamawiającej lub Wykonawcy;

 1. c) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s.48);
 2. d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
 3. e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
 4. f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
 5. g) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

 

3.1.2. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii i bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

3.2. Przy ocenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający zastosowuje zasadę: spełnia/nie spełnia.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty

4.1. Do oferty Wykonawca dołącza oprócz Oferty (załącznik nr 2) aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

 

4.2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

4.2.1. Brak podstaw do wykluczenia:

 1. a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do zapytania).

 

4.3. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważnioną. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.

 

4.4. Oferta, oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale.

 

4.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

4.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

ROZDZIAŁ V

Kryteria oceny ofert

5.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

 

Lp. Nazwa kryterium Wartość punktowa wagi w %
1. Cena brutto oferty 100 %

 

Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia podana w formularzu oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór:

 

Cmin

P1 = —————— x 100

Cof

gdzie:

P1: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,

Cmin: najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cof: cena brutto oferty badanej,

100: waga punktowa przyznana kryterium.

 

5.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

5.4. We wszystkich obliczeniach stosowanych w celu oceny ofert Zamawiający zastosuje dokładność do drugiego miejsca po przecinku.

 

5.5. W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy punktację, uzyskaną przez każdą z ofert. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

5.6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą wagę/liczbę punktów.

 

ROZDZIAŁ VI

Termin związania ofertą

6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

6.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

ROZDZIAŁ VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

7.1. Ofertę należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: info@falbatros.pl lub przesłać listownie na adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity. Oferta powinna być opisana w temacie wiadomości: OFERTA – dot. „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z III Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 8-9 grudnia 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”.

 

7.2. Ofertę należy złożyć do 22-04-2019 r. godz. 11:15.

 

7.3. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

 

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-04-2019 r. o godz. 11:30.

 

7.5. Otwarcie ofert jest jawne.

 

7.6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

7.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.

 

7.8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.

 

7.9. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu w formie skanu pisma drogą mailową/pisemnie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być przesłane tak, jak oferta, a temat wiadomości powinien zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Pisma oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Pismo przesłane w formie mailowej oznaczone w temacie „Wycofanie” zostanie otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert, natomiast pismo oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

 

7.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone w temacie wiadomości „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VIII

Opis sposobu obliczania ceny

8.1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający określa cenę jako ryczałtową.

 

8.2. Cena podana w ofercie (należy wyrazić w złotych polskich PLN) w musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. koszt dostawy, montażu), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.

8.2.1. Cenę za całość przedmiotu zamówienia, Wykonawca wpisuje w ofercie Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania.

 

8.3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Projekcie umowy (załącznik nr 4 do zapytania).

 

8.4. Cena całkowita brutto oferty dla przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z warunków i obowiązków określonych w specyfikacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia.

 

8.5. Wykonawca uprawniony jest do stosowania upustów tylko poprzez ich wkalkulowanie w ceny.

 

8.6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:

8.6.1. Ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół,

8.6.2. Ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę.

 

ROZDZIAŁ IX

Poprawienie oferty

9.1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.

 

9.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawiać oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

Pytania do zapytania ofertowego

10.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: info@falbatros.pl, adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity).

 

10.2. Pytania (bez ujawniania źródła pytania) wraz z odpowiedziami Zamawiającego zostaną udostępnione na stronie Zamawiającego.

 

10.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie internetowej Fundacji Albatros www.falbatros.pl. oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (Baza Konkurencyjności UE). Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na w/w stronach internetowych.

ROZDZIAŁ XI

Wybór oferty

11.1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach na stronie Zamawiającego www.falbatros.pl oraz w https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (Baza Konkurencyjności UE). Wykonawcy wybranemu w toku postępowania zostanie przesłana umowa do podpisu – załącznik nr 4 do zapytania.

 

11.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

11.3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie lub drogą elektroniczną).

 

11.4. Możliwość oraz przewidywane zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy (§ 13 Projektu umowy), która stanowią integralną część zapytania – załącznik nr 4.

 

ROZDZIAŁ XII

Unieważnienie postępowania

12.1. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić jeżeli:

12.1.1. Nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

12.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.1.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.

 

ROZDZIAŁ XIII

Odrzucenie oferty

13.1. Oferta Wykonawcy może zostać odrzucona w sytuacji:

13.1.1. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

13.1.2. Jeżeli Oferta Wykonawcy zostanie podpisana przez osobę do tego nieupoważnioną.

13.1.3. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

13.1.4. Jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13.1.5. Jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

13.1.6. Jeżeli Wykonawca mimo wezwania nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.

13.1.7. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą.

13.1.8. Jeżeli jest nieważna na podstawie innych przepisów.

ROZDZIAŁ XIV

Załączniki

14.1. Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące formularze:

Lp. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika
1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
2 Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy
3 Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. niepodleganiu wykluczeniu
4 Załącznik nr 4 Projekt umowy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

– administratorem danych osobowych jest Fundacja Albatros, z siedzibą w Bukwałdzie 45a, 11-001 Dywity, e-mail: info@falbatros.pl, tel. 664173828;

– dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)” Znak sprawy: 1/ZO/2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

– dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014 – 2020, przez okres realizacji i trwałości projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”.

– w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

Każdy Wykonawca posiada:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

 

Nie przysługuje Wykonawcom:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.