3/ZO/2017 – ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO – WYKONANIE WOLIER STALOWYCH

with Brak komentarzy
ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na „Budowa wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”
Znak sprawy: 3/ZO/2017
w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
 „Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Bukwałd, dn. 11.07.2017 r.

Fundacja Albatros

Bukwałd 45a, 11-001 Dywity

KRS 00263522

NIP 7393574717

REGON 280150768

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie filia w Dywitach

NRB 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001

info@falbatros.pl

+48 664 173 828

PUBLIKUJE

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na „Budowa wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”

Znak sprawy: 3/ZO/2017

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż na podstawie pkt 10.3 Zapytania ofertowego nr 3/ZO/2017 z dnia 03.07.2017 r. zmienia treść ww. zapytania w zakresie:

ROZDZIAŁ II

Warunki udziału w postępowaniu

Treść przed zmianą:
2.4. Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były roboty budowlane wolier stalowych o kubaturze min. 1000m3 o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł każda (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100).

Treść po zmianie:
2.4. Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były
roboty budowlane konstrukcji stalowych o kubaturze min. 1000m3 o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł każda (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100).

ROZDZIAŁ VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

Treść przed zmianą:
7.2. Ofertę należy złożyć do 18-07-2017 r. godz. 11:15.
7.3. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18-07-2017 r. o godz. 11:30.

Treść po zmianie:
7.2. Ofertę należy złożyć do 21-07-2017 r. godz. 11:15.
7.3. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-07-2017 r. o godz. 11:30.

 

…………………………………………………………………………………………
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

PLIKI DO POBRANIA

ZMIANA SKAN DOKUMENTU  

Comments are closed.