Deklaracja dostępności

*deklaracja sporządzona, wg. wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji: Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” z dnia 2019-08-19. Wzór dokumentu umieszczony jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

Wstęp Deklaracji

Fundacja Albatros zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Albatros.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona została przystosowana zgodnie ze specyfikacją Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA.

Opracowanie to, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności. Poniżej zamieszczamy wytyczne ze specyfikacji wraz z komentarzem, w jakim zakresie poszczególne wytyczne zostały zrealizowane.

ZASADA 1: POSTRZEGALNOŚĆ

1.1 TEKST ALTERNATYWNY – elementy nietekstowe, czyli zdjęcia i grafiki na stronach mają tytuł i opis, tak, by mogły być one także dostępne dla osób niewidomych. Wyjątek stanowią zdjęcia nie mające osobnej warstwy znaczeniowej, a pełniące funkcję dekoracyjną;

1.2 MEDIA ZALEŻNE OD CZASU – na stronie materiały audiowizualne i audio pojawiają się sporadycznie i nie mają znaczenia wiodącego w przekazywaniu istotnych treści, w związku z tym nie wprowadzono dokładnych transkrypcji.

1.3 MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI – dołożyliśmy starań, by struktura strony była jasna i przejrzysta. W tym celu wdrożyliśmy następujące rozwiązania: stosowanie nagłówków w odpowiedniej hierarchii, używanie list do grupowania linków, np. menu, sprawdzenie i korekta sekwencji nawigacji oraz czytania pod kątem logiki i intuicyjności. Na stronie nie ma tabel, jest jeden formularz kontaktowy na stronie falbatros.pl/ptasia-straz/jak-sie-przylaczyc/.

1.4 TREŚĆ ROZRÓŻNIALNA – na stronie został wdrożony mechanizm umożliwiający zmianę następujących parametrów: rozmiar czcionki, czytelność czcionki, skala szarości, wysoki kontrast, negatywny kontrast, jasne tło, podkreślenie linków. Aby wywołać narzędzia dostępności, należy wywołać menu, używając czerwonej ikony widocznej w prawym górnym rogu ekranu. Wtyczka pozwala na zapamiętanie preferencji użytkownika i przechowuje te dane przez 12 h.

ZASADA 2: FUNKCJONALNOŚĆ

2.1 DOSTĘPNOŚĆ PRZY POMOCY KLAWIATURY – dołożyliśmy starań, aby każdy element serwisu, każda jego funkcjonalność była dostępna przy użyciu klawiatury. Po stronie można poruszać się korzystając wyłącznie z klawiatury za pomocą klawisza Tab i innych skrótów klawiaturowych;

2.2 WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ CZASU – na stronie nie ma zmieniających się dynamicznie treści, co daje użytkownikom możliwość na przeczytanie i przetworzenie wszystkich treści bez limitu czasu;

2.3 ATAKI PADACZKI – na stronie nie ma elementów, które mogłyby spowodować atak padaczki.

2.4 NAWIGACJA – przygotowaliśmy narzędzia, które pomogą użytkownikowi w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje. Wdrożono następujące rozwiązania: cel i kontekst linku – linki są opisane w jasny sposób z określeniem celu, tak, by użytkownik nie miał wątpliwości do tego, gdzie zostanie przekierowany, wszystkie linki otwierają się w tej samej karcie; wiele dróg: dołożyliśmy starań, by użytkownik mógł szybko dotrzeć do informacji lub ją odnaleźć, w tym celu utworzyliśmy mapę strony: https://falbatros.pl/mapa-strony na której użytkownik może odnaleźć listę wszystkich stron i wpisów oraz skorzystać z możliwości wyszukania; ;

2.5 SPOSOBY WPROWADZANIA DANYCH – nie dotyczy.

ZASADA 3 i 4: ZROZUMIAŁOŚĆ I KOMPATYBILNOŚĆ

Dołożyliśmy starań, aby treści umieszczane na stronie były czytelne i łatwe do zrozumienia, a poruszanie po stronie przewidywalne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Rumińska, info@falbatros.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU I PRZECHODZENIA PRZEZ OBSZARY KONTROLI – Siedziba Fundacji Albatros i Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie zlokalizowany jest pod adresem Bukwałd 45a, 11-001 Dywity. Ostatni kilometr do ośrodka trzeba dojechać drogą szutrową. Parking dla samochodów jest wyznaczony przy drodze dojazdowej. Budynek, w którym znajduje się biuro fundacji i lecznica dla dzikich ptaków jest obiektem parterowy, posiadający jedno główne wejście, do budynku nie ma schodów
  2. OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND. BUDYNEK – Budynek lecznicy nie posiada schodów, ani wind. Dostęp do pomieszczeń wewnątrz zapewnia szeroki korytarz umożliwiający również osobie z niepełnosprawnością ruchową poruszającej się na wózku, dostęp do wszystkich pomieszczeń. Wszystkie drzwi w budynku mają szerokość min.90 cm.
  3. INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Na terenie ośrodka nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  4. INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH – Warunkiem skorzystania przez osobę niepełnosprawną z uprawnienia jest konieczność posiadania certyfikatu, który potwierdza status psa asystującego, oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Ponadto pies powinien być wyposażony w uprząż. Należy zwrócić uwagę, że na terenie ośrodka przebywają inne psy, dlatego prosimy o zgłoszenie chęci przybycia ze swoim psem.
  5. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE – Fundacja Albatros nie dysponuje osobą tłumacza migowego na miejscu ani też w formie kontaktu online.