Bukwałd, dn. 05.05.2021

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Opieka lekarsko - weterynaryjna"
Znak sprawy: 1/ZO/2021

Zapytanie - załączniki do pobrania


Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2021-21890-46556


Załączniki

Zmiany zapytania


Wybór oferty


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Opieka lekarsko – weterynaryjna”

Znak sprawy: 1/ZO/2021

 

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 1/ZO/2021 pn.: „Opieka lekarsko – weterynaryjna” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przychodnia Weterynaryjna „4 łapy” s.c.

Magdalena Głowacka, Grzegorz Załuski

  1. Mazowiecka 11/1A

10-699 Olsztyn

Z ceną brutto: 61 609,68 zł

 

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 62 000,00 zł.

 

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto: Czas reakcji na zgłoszenie
1. Przychodnia Weterynaryjna „4 łapy” s.c.

Magdalena Głowacka, Grzegorz Załuski

ul. Mazowiecka 1/1A

10-699 Olsztyn

61 609,68 zł Czas reakcji na zgłoszenie do 3 godz.

 

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto: Czas reakcji na zgłoszenie Ilość punktów
1. Przychodnia Weterynaryjna „4 łapy” s.c.

Magdalena Głowacka, Grzegorz Załuski

ul. Mazowiecka 1/1A

10-699 Olsztyn

61 609,68 zł TAK 100

 

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Scroll to top
Skip to content