Bukwałd, dn. 14.04.2022

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"4/ZO/2022 - Usługi księgowe"
Znak sprawy: 4/ZO/2022

Zmiany zapytania


Bukwałd, dn. 21-04-2022

 W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

 

Zmianę treści zapytania ofertowego na „Usługi księgowe”

Znak sprawy: 4/ZO/2022

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że na podstawie rozdziału X pkt. 3 zapytania ofertowego o nr 4/ZO/2022 zmienia termin na składanie i otwarcie ofert zgodnie z poniższym:

 

Było:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

2. Ofertę należy złożyć do 22-04-2022 r. godz. 11:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-04-2022 r. godz. 11:10.

 

Jest:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

2. Ofertę należy złożyć do 27-04-2022 r. godz. 11:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-04-2022 r. godz. 11:10.

 

pismo: Zmiana treści zapytania – termin księgowość.pdf


Bukwałd, 26.04.2022 r.

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

Zmiana zapytania ofertowego „Usługi księgowe” Znak sprawy: 4/ZO/2022

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że na podstawie rozdziału X pkt. 3 zapytania ofertowego o nr 4/ZO/2022 zmienia termin na składanie i otwarcie ofert zgodnie z poniższym:

 

Było:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

2. Ofertę należy złożyć do 27-04-2022 r. godz. 11:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-04-2022 r. godz. 11:10.

 

Jest:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

2. Ofertę należy złożyć do 29-04-2022 r. godz. 11:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-04-2022 r. godz. 11:10.

 

pismo: Zmiana treści zapytania księgowość.pdf


WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na „Usługi księgowe”

Znak sprawy: 4/ZO/2022

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie wytycznych rozdziału X pkt. 1 zapytania ofertowego nr 4/ZO/2022 do Zamawiającego wpłynęły pytania dot. treści przedmiotowego pytania, stąd też na podstawie rozdziału X pkt 2 Zamawiający publikuje pytania o których mowa powyżej wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

Ile wystawiacie Państwo faktur sprzedażowych w skali miesiąca i w jakim systemie oraz czy jest możliwość wyeksportowania ich do pliku (jeśli tak to w jakim formacie i czy możemy poprosić o przykład pliku)?-

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości wysyłania i eksportowania faktur.

 

Pytanie nr 2:

Ile otrzymujecie Państwo faktur kosztowych w skali miesiąca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w skali roku faktur wszystkich jest około 340, zapisy bankowe (bez eksportu) około 500.

 

Pytanie nr 3:

Czy występują dokumenty walutowe (WNT, WDT, export/import) i jeśli są, to ile ich jest w skali miesiąca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dokumenty walutowe (WNT, WDT, export/import) występują sporadycznie.

 

Pytanie nr 4:

Czy prowadzicie Państwo kasy fiskalne a jeśli tak, to ile?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Fundacja Albatros (dalej Fundacja) nie prowadzi kasy fiskalnej.

 

Pytanie nr 5:

Czy macie Państwo magazyn, a jeśli tak to jakim systemie go Państwo prowadzą i jak często przeprowadzana jest inwentaryzacja?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Fundacja nie posiada magazynu.

 

Pytanie nr 6:

Czy macie Państwo dodatkowe wymagania w obszarze księgowości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że oczekuje od Wykonawcy, aby był w stanie przygotować np. umowę o pracę w dość szybkim terminie, jak również pomógł przy przygotowaniu dokumentacji pod kątem finansowym potrzebnej do złożenia wniosku o płatność.

 

Pytania nr 7:

Ile osób jest zatrudnionych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zatrudnia 6 osób.

 

Pytania nr 8:

Z jakimi rodzajami umów mamy do czynienia?

– o pracę – ile? Odpowiedź Zamawiającego: 6

– o dzieło – ile? Odpowiedź Zamawiającego: sporadycznie, nie więcej niż 10  rocznie

– zlecenia (w podziale na ozusowane i bez ZUS) – ile? Odpowiedź Zamawiającego: sporadycznie

 

Pytania nr 9:

Czy występuje u Państwa:

– system równoważny czasu pracy? Odpowiedź Zamawiającego: brak

– praca zmianowa? Odpowiedź Zamawiającego: brak

 

Pytania nr 10:

Czy występuje u Państwa?

– system premiowy? Odpowiedź Zamawiającego: brak

– inne dodatki do pensji (jakie)? Odpowiedź Zamawiającego: brak

– rozliczanie PFRON? Odpowiedź Zamawiającego: brak

 

Pytania nr 11:

Czy występuje u Państwa rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych i w ilu przypadkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że u Zamawiającego nie występuje rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Pytanie nr 12:

Czy macie Państwo dodatkowe wymagania w obszarze kadr i płac?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że oczekuje od Wykonawcy prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie PIT pracowników, zeznania podatkowe CIT, sprawozdania finansowego i sprawozdania do innych instytucji, monitorowania zobowiązań i limitów do kasy i do VAT 7, sporządzania VAT-8 i innych dokumentów.

 

Pytanie nr 13:

W związku z chęcią przedłożenia oferty na obsługę księgową w postępowaniu nr 4/ZO/2022 z dnia 14.04.2022 zwracam się z uprzejmym zapytaniem o określenie szacunkowej miesięcznej liczby dokumentów księgowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w skali roku faktur wszystkich jest około 340, zapisy bankowe (bez eksportu) około 500.

 

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego oraz, że są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wybór oferty


Bukwałd, dn. 20.05.2022 r.
W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

 

Wybór oferty

na „Usługi księgowe”

Znak sprawy: 4/ZO/2022

 

Zamawiający Fundacja Albatros na podstawie pkt 1 rozdziału XI zapytania ofertowego nr 4/ZO/2022 informuje, że do realizacji przedmiotowego postępowania wybrał ofertę nw. Wykonawcy:

 

BIG Consulting Anna Górecka

  1. Adama Mickiwicza 14a/1

10-509 Olsztyn

Z ceną brutto: 8364,00 zł

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono nw. oferty:

 

BIG Consulting Anna Górecka

  1. Adama Mickiwicza 14a/1

10-509 Olsztyn

Z ceną brutto: 8364,00 zł

Ilość punktów: 100

 

Kancelaria Prawa Finansowego Liliana Stasiak

  1. Hallera 31

88-300 Mogilno

Z ceną brutto: 8 846,16 zł

Ilość punktów: 94,55

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta, spełnia wszystkie wymagania określone w treści zapytania ofertowego (Wykonawca nie podlega wykluczeniu, co poświadczył w złożonym oświadczeniu), w związku z czym została uznana za ważną i podlegającą ocenie wg kryterium, które zostało określone w zapytaniu (cena: 100%). Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100,00), zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale V niniejszego Zawiadomienia i została uznana za najkorzystniejszą.

 

Zamawiający dziękuje Wykonawcy za udział w postępowaniu i zaprasza do podpisania umowy.

Wybór oferty księgowość – pdf.

Scroll to top
Skip to content