Bukwałd, dn. 14.04.2022

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"5/ZO/2022 - „Opieka lekarsko – weterynaryjna” "
Znak sprawy: 5/ZO/2022

Zmiany zapytania


Bukwałd, dn. 21-04-2022

 W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

 

Zmianę treści zapytania ofertowego

na „Opieka lekarsko – weterynaryjna”

Znak sprawy: 5/ZO/2022

 

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że na podstawie rozdziału X pkt. 3 zapytania ofertowego o nr 5/ZO/2022 zmienia termin na składanie i otwarcie ofert zgodnie z poniższym:

 

Było:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

2. Ofertę należy złożyć do 22-04-2022 r. godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-04-2022 r. godz. 10:10.

 

Jest:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

2. Ofertę należy złożyć do 27-04-2022 r. godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-04-2022 r. godz. 10:10.

 

plik: Zmiana treści zapytania – termin opieka.pdf

 


Bukwałd, 26.04.2022 r.

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

 

Zmianę treści zapytania ofertowego na „Opieka lekarsko – weterynaryjna”

Znak sprawy: 5/ZO/2022

 Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że na podstawie rozdziału X pkt. 3 zapytania ofertowego o nr 5/ZO/2022 zmienia załącznik nr 2 do ww. zapytania tj. Oferta Wykonawcy zgodnie ze wzorem do niniejszego pisma.

W związku z powyższym Zamawiający Fundacja Albatros informuje również, że powołując się na zapisy zapytania ofertowego (rozdział X pkt. 3), zmienia termin na składanie i otwarcie ofert zgodnie z poniższym:

 

Było:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

  1. Ofertę należy złożyć do 27-04-2022 r. godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-04-2022 r. godz. 10:10.

 

Jest:

ROZDZIAŁ VII; Miejsce, termin i forma złożenia oferty; pkt 2 oraz 4:

  1. Ofertę należy złożyć do 29-04-2022 r. godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-04-2022 r. godz. 10:10.

26-04-2022

Zalacznik-nr-2-Oferta-Wykonawcy-po zmianie

Wybór oferty


Bukwałd, dn. 31-05-2022

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

 

Wybór oferty w zakresie części nr 1, 2, 5 oraz 6 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 3 oraz 4

w postępowaniu

na „Opieka lekarsko – weterynaryjna” Znak sprawy: 5/ZO/2022

 

I Powołując się na pkt 1 rozdział XI Zapytania ofertowego o nr 5/ZO/2022 Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano nw. ofertę:

 

W zakresie części nr 1:

PHU Panda

Kopernika 9A

14-200 Iława

Z ceną brutto: 10 400,00 zł

Czas reakcji na zgłoszenie: do 3 godzin

 

W zakresie części nr 2:

Gabinet Weterynaryjny

Lek. Wet. Sławomir Niedbalski

Majdan 1

12-220 Ruciane – Nida

Z ceną brutto:6400,00 zł

Czas reakcji na zgłoszenie: do 3 godzin

 

W zakresie części nr 5:

MarWet Sp. z o.o.

Wilczęta 61

14-405 Wilczęta

Plac Grunwaldu 11

14-500 Braniewo

Z ceną brutto: 16 000,00 zł

Czas reakcji na zgłoszenie: do 3 godzin

 

W zakresie części nr 6:

Gabinet Weterynaryjny

Joanna Wielogórska

Polany 2

14-230 Zalewo

Z ceną brutto: 4320,00 zł

Czas reakcji na zgłoszenie: powyżej 3 godzin nie więcej niż 12 godzin

 

II W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert złożono następujące oferty:

W zakresie części nr 1:

 

Nazwa i adres Wykonawcy Data złożenia oferty Kryterium nr 1 (ilość punktów):

Cena brutto oferty

Kryterium nr 2 (ilość punktów):

Czas reakcji na zgłoszenie

Ilość punktów łącznie
PHU Panda

Kopernika 9A

14-200 Iława

 

26.04.2022 r. 60 40 100

 

W zakresie części nr 2:

Nazwa i adres Wykonawcy Data złożenia oferty Kryterium nr 1 (ilość punktów):

Cena brutto oferty

Kryterium nr 2 (ilość punktów):

Czas reakcji na zgłoszenie

Ilość punktów łącznie
Gabinet Weterynaryjny

Lek. Wet. Sławomir Niedbalski

Majdan 1

12-220 Ruciane – Nida

 

25.04.2022 r. 60 40 100

 

W zakresie części nr 5:

Nazwa i adres Wykonawcy Data złożenia oferty Kryterium nr 1 (ilość punktów):

Cena brutto oferty

Kryterium nr 2 (ilość punktów):

Czas reakcji na zgłoszenie

Ilość punktów łącznie
MarWet Sp. z o.o.

Wilczęta 61

14-405 Wilczęta

Plac Grunwaldu 11

14-500 Braniewo

 

28.04.2022 r. 60 40 100

 

W zakresie części nr 6:

Nazwa i adres Wykonawcy Data złożenia oferty Kryterium nr 1 (ilość punktów):

Cena brutto oferty

Kryterium nr 2 (ilość punktów):

Czas reakcji na zgłoszenie

Ilość punktów łącznie
Gabinet Weterynaryjny

Joanna Wielogórska

Polany 2

14-230 Zalewo

 

28.04.2022 r. 60 0 60

 

III Z uwagi na fakt, że do godziny 10:00 do 29.04.2022 r. w zakresie części nr 3 oraz 4 nie złożono żadnej oferty Zamawiający informuje, że na podstawie pkt 1.1) rozdziału XII zapytania ofertowego nr 5/ZO/2022 unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 3 oraz 4.

 

IV Zamawiający zawrze w wybranymi Wykonawcami umowę, którą prześle drogą e-mail.

 

Wybór oferty oraz unieważnienie postępowania opieka 6 części-.pdf

Scroll to top
Skip to content