Bukwałd, dn. 07.11.2022

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"7/ZO/2022 - Aparat do anestezji zestaw"
Znak sprawy: 7/ZO/2022

Zmiany zapytania


Wybór oferty


Bukwałd, dn. 16.11.2022r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 ogłasza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
na „Dostawa zestawu aparatu do anestezji”
Znak sprawy: 7/ZO/2022

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z ust. 1 pkt. 1) Rozdziału XII zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 7/ZO/2022 pn.: „Dostawa zestawu aparatu do anestezji” unieważnia przedmiotowe postępowanie:
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: Do 16.11.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Podstawa prawna unieważnienia postępowania: Rozdział XII ust. 1 pkt. 1) zapytania ofertowego nr 7/ZO/2022: 1. „Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić jeżeli: 1) Nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu”.

16.11.2022 r.

Unieważnienie lek-wet 2 wziewka

Scroll to top
Skip to content