Bukwałd, dn. 10.12.2021

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Opieka lekarsko - weterynaryjna"
Znak sprawy: 2/ZO/2021

Zapytanie - załączniki do pobrania


Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

2021-21890-83615


Załączniki

Zmiany zapytania


Wybór oferty


W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 ogłasza:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 na „Opieka lekarsko – weterynaryjna”

Znak sprawy: 2/ZO/2021

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 2/ZO/2021 pn.: „Opieka lekarsko – weterynaryjna” wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie części nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Gabinet Weterynaryjny
Joanna Wielogórska
Polajny 2
14-230 Zalewo
Z ceną brutto: 1620,00 zł

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 1 800,00 zł.

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

Nr oferty: 1

Nazwa Wykonawcy: Gabinet Weterynaryjny, Joanna Wielogórska,

Siedziba Wykonawcy: Polajny 2, 14-230 Zalewo

Cena brutto: 1620,00 zł

Czas reakcji na zgłoszenie: powyżej 3 godz.

 

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Nr oferty: 1.

Nazwa Wykonawcy: Gabinet Weterynaryjny Joanna Wielogórska

Siedziba Wykonawcy: Polajny 2
14-230 Zalewo

Cena brutto: 1620,00 zł

Czas reakcji na zgłoszenie: NIE

Ilość punktów: 60

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”
Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 ogłasza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 na „Opieka lekarsko – weterynaryjna”

Znak sprawy: 2/ZO/2021

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XII zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 2/ZO/2021 pn.: „Opieka lekarsko – weterynaryjna” unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 2:
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:

Do 20.12.2021 r. do godz. 12:00 w zakresie części nr 2 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Rozdział XII pkt. 1 zapytania ofertowego nr 2/ZO/2021: „Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu”.

Załączniki

Scroll to top
Skip to content