Bukwałd, dn.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"6/ZO/2022 - „Opieka lekarsko – weterynaryjna w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach"
Znak sprawy: 6/ZO/2022

Zmiany zapytania


Wybór oferty


Bukwałd, dn. 31-05-2022

 W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

 

Wybór oferty w postępowaniu na „Opieka lekarsko – weterynaryjna w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach” Znak sprawy: 6/ZO/2022

 

I Powołując się na pkt 1 rozdział XI Zapytania ofertowego o nr 6/ZO/2022 Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano nw. ofertę:

 

Marta Jurewicz

Gabinet Weterynaryjny Pupil

  1. Hetmańska 5/20

82-300 Elbląg

Z ceną brutto: 10 400,00 zł

Czas reakcji na zgłoszenie: powyżej 3 godzin nie więcej niż 12 godzin

 

II W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert złożono następujące oferty:

 

Nazwa i adres Wykonawcy Data złożenia oferty Kryterium nr 1 (ilość punktów):

Cena brutto oferty

Kryterium nr 2 (ilość punktów):

Czas reakcji na zgłoszenie

Ilość punktów łącznie
Marta Jurewicz

Gabinet Weterynaryjny Pupil

ul. Hetmańska 5/20

82-300 Elbląg

 

12.05.2022 r. 60 0 60

 

III Zamawiający zawrze w wybranymi Wykonawcami umowę, którą prześle drogą e-mail.

Scroll to top
Skip to content