Bukwałd, dn. 28.11.2023

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"6/ZO/2023 – Dostawa sprzętu dla ośrodka rehabilitacji zwierząt w Jonkowie"
Znak sprawy: 6/ZO/2023

Zapytanie - załączniki do pobrania


Zapytanie ofertowe sprzęt w Jonkowie

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: ogłoszenie 181420

Załącznik nr 1 OPZ sprzęt w Jonkowie
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy sprzęt w Jonkowie
Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy-sprzęt sprzęt w Jonkowie

Zmiany zapytania


Wybór oferty


Wybór oferty w zakresie części nr 3,4,5,6 oraz 7 informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 oraz 2 w postępowaniu

na „Dostawa sprzętu dla ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich w Jonkowie”

Znak sprawy: 6/ZO/2023

 

I Powołując się na postawie ust. 1 rozdział XI Zapytania ofertowego o nr 6/ZO/2023 Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano nw. ofertę:

W zakresie części nr 3:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 1 353,00 zł – 100 pkt

 

W zakresie części nr 4:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 11 808,00 zł – 100 pkt

 

W zakresie części nr 5:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 910,20zł – 100 pkt

 

W zakresie części nr 6:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 2 460,00 zł – 100 pkt

 

W zakresie części nr 7:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 3 603,90 zł – 100 pkt

 

 

II W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert złożono następujące oferty:

W zakresie części nr 1:

Arbez sp. z o.o.

  1. Lubelska 32/13

10-409 Olsztyn

Z ceną brutto: 3228,70 zł

 

W zakresie części nr 2:

Arbez sp. z o.o.

  1. Lubelska 32/13

10-409 Olsztyn

Z ceną brutto: 4 795,40 zł

 

W zakresie części nr 3:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 1 353,00 zł

 

W zakresie części nr 4:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 11 808,00 zł

 

W zakresie części nr 5:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 910,20zł

 

W zakresie części nr 6:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 2 460,00 zł

 

W zakresie części nr 7:

Eickemeyer – veterinary technology for life Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Z ceną brutto: 3 603,90 zł

III Z uwagi na fakt, że kwoty ofert w zakresie części nr 1 oraz 2 przekraczają kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający informuje, że na podstawie ust. 2 rozdziału XII zapytania ofertowego nr 6/ZO/2023 unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 1 oraz 2.

V Zamawiający zawrze w wybranymi Wykonawcami umowę, którą prześle drogą e-mail.

Wybór części

Scroll to top
Skip to content