Bukwałd, dn. 29.11.2023

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"7/ZO/2023 - Dostawa świeżych ryb"
Znak sprawy: 7/ZO/2023

Zapytanie - załączniki do pobrania


Zapytanie ofertowe – dostawa świeżych ryb

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: ogłoszenie 181527

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy– dostawa świeżych ryb
Załącznik nr 2 Umowa – dostawa świeżych ryb

Zmiany zapytania


Wybór oferty


I Powołując się na pkt 1 rozdział XI Zapytania ofertowego o nr 7/ZO/2023 Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano nw. ofertę:

Oferta nr 1
Olsztyński Sandacz Jakub Wolszczak
Wojciecha Kętrzyńskiego 5A/12A
10-506 Olsztyn
Z ceną brutto: 11 000,00 zł – 100 pkt

II W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Olsztyński Sandacz Jakub Wolszczak
Wojciecha Kętrzyńskiego 5A/12A
10-506 Olsztyn
Z ceną brutto: 11 000,00 zł

Oferta ww. Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 100,00 pkt.

III Zamawiający zawrze w wybranym Wykonawcą umowę, którą prześle drogą e-mail.

Wybór ryby

Scroll to top
Skip to content