Bukwałd, dn. 09.01.2023

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"1/ZO/2023 - Usługi księgowe"
Znak sprawy: 1/ZO/2023

Zmiany zapytania


W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
„Symbiosis ochrona exsitu gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 informuje: Zmiana terminu składnia i otwarcia ofert Usługi księgowe

Znak sprawy: 1/ZO/2023
Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że na podstawie ust. 3 Rozdziału X zapytania
ofertowego nr 1/ZO/2023 zmienia termin składnia i otwarcia ofert:

Z:
Termin złożenia ofert: 19012023 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 19012023 r. o godz. 10:05.

Na:
Termin złożenia ofert: 25012023 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 25012023 r. o godz. 10:05.

Zmiana terminu składnia

 

Bukwałd, dn. 23.01.2023 r.
W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
„Symbiosis ochrona exsitu gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich
ośrodków rehabilitacji zwierząt wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON
280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na „Usługi księgoweZnak sprawy: 1/ZO/2023

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że na podstawie ust. 1 rozdziału X zapytania ofertowego nr 1/ZO/2023 wpłynęły pytania do treści ww. zapytania, które Zamawiający publikuje wraz
z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 Czy warunek „przekazywania Zamawiającemu informacji o wysokości zobowiązań
podatkowych osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na życzenie Zamawiającego telefonicznie
albo pocztą elektroniczną” można zmodyfikować wykreślając treść „ na życzenie Zamawiającego „ ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikacje.

Pytanie nr 2 Ile wystawiacie Państwo faktur sprzedażowych w skali miesiąca i w jakim systemie oraz
czy jest możliwość wyeksportowania ich do pliku (jeśli tak to w jakim formacie i czy możemy poprosić
o przykład pliku)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wystawia nie więcej niż 5 faktur w skali
miesiąca.

Pytanie nr 3 Ile otrzymujecie Państwo faktur kosztowych w skali miesiąca?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że otrzymuje ok. 50 faktur kosztowych w skali
miesiąca.

Pytanie nr 4 Czy występują dokumenty walutowe (WNT, WDT, export/import) i jeśli są, to ile ich jest
w skali miesiąca?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie występują dokumenty walutowe (WNT,
WDT, export/import).


Pytanie nr 5 Czy prowadzicie Państwo kasy fiskalne a jeśli tak, to ile?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie prowadzi kasy fiskalnej.

Pytanie nr 6 Czy macie Państwo magazyn, a jeśli tak to jakim systemie go Państwo prowadzą i jak
często przeprowadzana jest inwentaryzacja?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie posiada magazynu.

Pytanie nr 7 Ilu pracowników z podziałem na umowy etatowe, zlecenia i o dzieło jest rozliczanych
miesięcznie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że zatrudnia ok. 8 osób.

Pytanie nr 8 Czy występuje u Państwa system równoważny czasu pracy i praca zmianowa?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie występuje system równoważny czasu
pracy i praca zmianowa.

Pytanie nr 9 Czy występuje u Państwa system premiowy, inne dodatki do pensji (jakie?), rozliczanie
PFRON i rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych i w ilu przypadkach?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie występuje system premiowy, inne dodatki do pensji, rozliczanie PFRON i rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wybór oferty


Bukwałd, dn. 01.02.2023 r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

Wybór oferty
na „Usługi księgowe”
Znak sprawy: 1/ZO/2023

Zamawiający Fundacja Albatros na podstawie pkt 1 rozdziału XI zapytania ofertowego nr 1/ZO/2023 informuje, że do realizacji przedmiotowego postępowania wybrał ofertę nw. Wykonawcy:

BIG Consulting Anna Górecka
ul. Adama Mickiwicza 14a/1
10-509 Olsztyn

W przedmiotowym postępowaniu złożono nw. oferty:

BIG Consulting Anna Górecka
ul. Adama Mickiwicza 14a/1
10-509 Olsztyn
Z ceną brutto: 18 450,00 zł
Ilość punktów: 100

Uzasadnienie wyboru:
Oferta, spełnia wszystkie wymagania określone w treści zapytania ofertowego (Wykonawca nie podlega wykluczeniu, co poświadczył w złożonym oświadczeniu, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu), w związku z czym została uznana za ważną i podlegającą ocenie wg kryterium, które zostało określone w zapytaniu (cena: 100%). Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100,00), zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale V niniejszego Zawiadomienia i została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający dziękuje Wykonawcy za udział w postępowaniu i zaprasza do podpisania umowy.

Wybór oferty księgowość

Scroll to top
Skip to content