Bukwałd, dn. 09.01.2020

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z IV Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 6-8 grudnia 2019 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie"
Znak sprawy: 2/ZO/2020

Zapytanie - załączniki do pobrania


Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1226385


Załączniki

 

Zmiany zapytania


Uwaga! Zmiana treści zapytania ofertowego


Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie pkt 10.3 rozdziału X zapytania ofertowego nr 2/ZO/2020 następujące punkty ww. zapytania ofertowego ulegają zmianie:

BYŁO:

ROZDZIAŁ VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

7.2. Ofertę należy złożyć do 16-01-2020 r.

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-01-2020 r. o godz. 09:30.

JEST:

ROZDZIAŁ VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

7.2. Ofertę należy złożyć do 20-01-2020 r.

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-01-2020 r. o godz. 19:00.

BYŁO:

ROZDZIAŁ X

Pytania do zapytania ofertowego

10.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: przetragi@falbatros.pl, adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity).

JEST:

ROZDZIAŁ X

Pytania do zapytania ofertowego

10.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: przetargi@falbatros.pl, adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity).

Wszelkie wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono.


Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego


Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na mocy pkt 1 rozdziału X zapytania ofertowego nr 3/ZO/2020, wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące treści zapytania, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 10.01.2020 r.:

Mam pytanie odnośnie punktu  1.5. specyfikacji:

Przedmiot zamówienia przed przekazaniem go dla Zamawiającego musi zostać merytorycznie skonsultowana z osobą o stopniu min. dr z udokumentowanym min. 10-letnim doświadczeniu w pracy ze zwierzętami dzikimi lub autoryzowana.

Czy Państwo ze swej strony zapewniają kontakt i gotowosc takiej osoby do konsultacji, czy Wykonawca ma zorganizować to we własnym zakresie?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że może przekazać kontakt, ale nie zapewni gotowości, a organizacja konsultacji leży po stronie Wykonawcy.

Czy w jakis sposob trzeba te osobę z Panstwem autoryzowac?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że autoryzacja dotyczy streszczeń, a nie osoby do konsultacji.

Rozumiem, ze koszty konsultacji poktywa Wykonawca?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że tak, cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty.

Powyższe odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy stanowią integralną część zapytania ofertowego 2/ZO/2020.


Załączniki

Wybór oferty


Bukwałd, dn. 23-01-2020 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z IV Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 6-8 grudnia 2019 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”

Znak sprawy: 2/ZO/2020


I. Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 2/ZO/2020 pn.: „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z IV Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 6-8 grudnia 2019 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  • Oferta nr 3, Kosma Kurłowicz Chaos&Cosmos, ul. Św. Franciszka z Asyżu 14, 10-369 Olsztyn
  • Z ceną brutto: 4 800,00 zł

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 5 000,00 zł.

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto: Miejsce
3 Kosma Kurłowicz Chaos&Cosmos ul. Św. Franciszka z Asyżu 14, 10-369 Olsztyn 4 800,00 zł 1
2 Partium Sp. z o.o. ul. Jesienna 32, 05-515 Nowa Iwiczna 8 610,00 zł 2
5 052b agencja reklamowa Wojciech Modrzejewski ul. Koszarowa 10/49, 85-079 Bydgoszcz 15 990,00 zł 3
1 NIVITZKY Piotr Nowicki ul. Rzemieślników 6, 03-684 Warszawa 35 055,00 zł 4
4 MediaLeaders Piotr Zieliński ul. Górczewska 181 M/612, 01-459 Warszawa 71 000,00 zł 5

V. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.


Załączniki

Wybór-oferty-2-ZO-2020

Scroll to top
Skip to content