Bukwałd, dn. 14.06.2023

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"3/ZO/2023 - „Opieka lekarsko – weterynaryjna”"
Znak sprawy: 3/ZO/2023

Zmiany zapytania


Wybór oferty


Bukwałd, dn. 20.07.2023 r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

Wybór oferty w zakresie części nr 1
w postępowaniu
na „Opieka lekarsko – weterynaryjna”
Znak sprawy: 3/ZO/2023

I Powołując się na pkt 1 rozdział XI Zapytania ofertowego o nr 3/ZO/2023 Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano nw. ofertę:

W zakresie części nr 1:
Gabinet Weterynaryjny Joanna Wielogórska
Polany 2
14-230 Polajny
Z ceną brutto: 12 300,00 zł
Czas reakcji na zgłoszenie: powyżej 3 godzin nie więcej niż 12 godzin

II W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert złożono następujące oferty:
W zakresie części nr 1:

Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium nr 1 (ilość punktów): 60
Cena brutto oferty Kryterium nr 2 (ilość punktów): 0
Czas reakcji na zgłoszenie Ilość punktów łącznie 60
Gabinet Weterynaryjny Joanna Wielogórska
Polany 2
14-230 Zalewo

Oferta ww. Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 60,00 pkt

III Zamawiający zawrze w wybranymi Wykonawcami umowę, którą prześle drogą e-mail.

Bukwałd, dn. 12.07.2023 r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

Wybór oferty w zakresie części nr 2, 3
w postępowaniu
na „Opieka lekarsko – weterynaryjna”
Znak sprawy: 3/ZO/2023

I Powołując się na pkt 1 rozdział XI Zapytania ofertowego o nr 3/ZO/2023 Zamawiający Fundacja Albatros informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano nw. ofertę:

W zakresie części nr 2:
U PSYjaciół lek.wet. Martyna Famułka
ul. Ks. Jana Hanowskiego 17A
11-042 Jonkowo
Z ceną brutto: 15 000,00 zł
Czas reakcji na zgłoszenie: do 3 godzin

W zakresie części nr 3:
U PSYjaciół lek.wet. Martyna Famułka
ul. Ks. Jana Hanowskiego 17A
11-042 Jonkowo
Z ceną brutto: 15 000,00 zł
Czas reakcji na zgłoszenie: do 3 godzin

II W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert złożono następujące oferty:
W zakresie części nr 2:

Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium nr 1 (ilość punktów): 60
Cena brutto oferty Kryterium nr 2 (ilość punktów): 40
Czas reakcji na zgłoszenie Ilość punktów łącznie 100
U PSYjaciół lek.wet. Martyna Famułka
ul. Ks. Jana Hanowskiego
17A, 1-042 Jonkowo

Oferta ww. Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 100,00 pkt

W zakresie części nr 3:
Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium nr 1 (ilość punktów): 60
Cena brutto oferty Kryterium nr 2 (ilość punktów): 40
Czas reakcji na zgłoszenie Ilość punktów łącznie 100
U PSYjaciół lek.wet. Martyna Famułka
ul. Ks. Jana Hanowskiego
17A, 1-042 Jonkowo

Oferta ww. Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 100,00 pkt

III Zamawiający zawrze w wybranymi Wykonawcami umowę, którą prześle drogą e-mail.

Scroll to top
Skip to content