Bukwałd, dn. 09.01.2020

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Modernizacja i obsługa podstrony internetowej projektu"
Znak sprawy: 1/ZO/2020

Zapytanie - załączniki do pobrania


Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1226382


Załączniki

Zmiany zapytania


UWAGA Zmiana treści zapytania ofertowego (zmiana terminu składania ofert)


Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie pkt 10.3 rozdziału X zapytania ofertowego nr 1/ZO/2020 następujące punkty ww. zapytania ofertowego ulegają zmianie:

BYŁO:

7.2. Ofertę należy złożyć do 16-01-2020 r.

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-01-2020 r. o godz. 09:30.

JEST:

7.2. Ofertę należy złożyć do 20-01-2020 r.

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-01-2020 r. o godz. 18:00.


UWAGA Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego


I Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na mocy pkt 1 rozdziału X zapytania ofertowego nr 1/ZO/2020, wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące treści zapytania, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 10.01.2020 r.:

1) Chciałabym się upewnić że chodzi o modernizacje tylko tej podstrony http://falbatros.pl/symbiosis i zakładek istniejących w obrębie tej zakładki? Oczywiście z uwzględnieniem now  ych które są wypisane w zapytaniu

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż tak, chodzi o modernizacje tylko podstrony http://falbatros.pl/symbiosis
i zakładek istniejących w obrębie tej zakładki.

2) W nawiązaniu do 1 pytania, chciałabym mieć pewność, że audyt, optymalizacja SEO i modernizacja dotyczy tylko tej podstrony http://falbatros.pl/symbiosis, a nie całej strony http://falbatros.pl/

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż tak, audyt, optymalizacja SEO i modernizacja dotyczy tylko podstrony http://falbatros.pl/symbiosis.

3) Przy założeniu optymalizacji i modernizacji jedynie podstrony Symbiosis, widzimy jedynie problem przy części „prędkości działania strony”, edytując jedynie podstronę, nadal korzystamy z części kodu całej strony, więc audytu i optymalizacji wtedy wymagałabym cała strona

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż jeżeli jest to konieczne do prawidłowego działania podstrony Symbiosis będzie możliwość edycji całej strony fundacji.

4) Czy przy opcji fundraisingu wpłaty powinny iść do Państwa na konto, czy powinno to być połączone jakoś z siepomaga?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż opcje fundraisingu powinny obejmować wszystkie możliwe ścieżki, zarówno wpłaty bezpośrednio na konto, jak i powiązane z serwisem „siepomaga” gdzie mamy konto fundacji https://www.siepomaga.pl/falbatros, promocję innych form przekazywania darowizn (fanimani, wirtualne adopcje), oraz wszystkie inne zaakceptowane przez zamawiającego propozycje Wykonawcy.

Powyższe odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy stanowią integralną część zapytania ofertowego 1/ZO/2020.


Załączniki

Wybór oferty


Bukwałd, dn. 23-01-2020 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Modernizacja i obsługa podstrony internetowej projektu”

Znak sprawy: 1/ZO/2020


I. Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 1/ZO/2020 pn.: „Modernizacja i obsługa podstrony internetowej projektu” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  • Oferta nr 5: Sylwia Żak, ul. Orłowicza 35/42, 10-684 Olsztyn
  • Z ceną brutto: 10 000,00 zł

II. Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 10 000,00 zł.

IV. Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto: Miejsce
5 Sylwia Żak ul. Orłowicza 35/42, 10-684 Olsztyn 10 000,00 zł 1
2 MSIT Michał Skrzypczyk Nieciszów 45a/1, 56-400 Oleśnica 10 332,00 zł 2
4 ViewOne Sp. z o.o. ul. Taneczna 78, 02-829 Warszawa 55 350,00 zł 3
1 KDMC Karolina Podsiedlik ul. Bema 16-18 m. 19, 91-492 Łódź 62 361,00 zł 4
3 Partium Sp. z o.o. ul. Jesienna 32, 05-515 Nowa Iwiczna 65 000,00 zł 5

V. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.


Załączniki:

Scroll to top
Skip to content