Bukwałd, dn. 19.05.2020

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie - w podziale na 3 części"
Znak sprawy: 7/ZO/2020

Zapytanie - załączniki do pobrania


Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1246525


Załączniki

Zmiany zapytania


UWAGA – Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 25-05-2020 r.


Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na mocy pkt 1 rozdziału X zapytania ofertowego nr 7/ZO/2020, wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące treści zapytania, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami na pytania z dnia 23.05.2020 r.:

Załączniki


UWAGA – Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego z dnia 27-05-2020 r.


Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na mocy pkt 1 rozdziału X zapytania ofertowego nr 7/ZO/2020, wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące treści zapytania, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami na pytania z dnia 27.05.2020 r.:

Załączniki

Wybór oferty


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie – w podziale na 3 części”

Znak sprawy: 7/ZO/2020


I. Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 7/ZO/2020 pn.: „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie – w podziale na 3 części” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


W zakresie części nr 1
SecondMed Janusz Malarkiewicz
Jagiellońska 78A
10-357 Olsztyn
Kryterium nr 1: 70 pkt
Kryterium nr 2: 20 pkt
Łącznie: 90 pkt

W zakresie części nr 2
SecondMed Janusz Malarkiewicz
Jagiellońska 78A
10-357 Olsztyn
Kryterium nr 1: 100 pkt

W zakresie części nr 3
SecondMed Janusz Malarkiewicz
Jagiellońska 78A
10-357 Olsztyn
Kryterium nr 1: 70 pkt
Kryterium nr 2: 10 pkt
Łącznie: 80 pkt


II. Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę:


W zakresie części nr 1: 101 000,00 zł
W zakresie części nr 2: 31 000,00 zł
W zakresie części nr 3: 86 000,00 zł


III. W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:


W zakresie części nr 1:

Nr oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Kryterium nr 1: Cena brutto Kryterium nr 2: Gwarancja
1. Examion Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek 113 041,98 zł Zaoferowany okres gwarancji: Część nr 1 pkt 1.1. lp. 08: 24 miesięcy  Część nr 1 pkt 1.1. lit a lp. 09: 60 miesięcy
3. SecondMed Janusz, Malarkiewicz  ul. Jagiellońska 78A, 10-357 Olsztyn 100 632,89 zł Zaoferowany okres gwarancji: Część nr 1 pkt 1.1. lp. 08: 37 miesięcy  Część nr 1 pkt 1.1. lit a lp. 09: 37 miesięcy  

W zakresie części nr 2:

Nr oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Kryterium nr 1: Cena brutto
1. Alchem Grupa S.A. ul. Polna 21, 87-100 Toruń 32 210,85 zł
3. SecondMed Janusz Malarkiewicz,  ul. Jagiellońska 78A, 10-357 Olsztyn 30 671,90 zł

 W zakresie części nr 3:

Nr oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Kryterium nr 1: Cena brutto Kryterium nr 2: Gwarancja
3. SecondMed Janusz Malarkiewicz, ul. Jagiellońska 78A, 10-357 Olsztyn 85 280,96 zł Zaoferowany okres gwarancji: Część nr 3 pkt 2 lp. 16: 37 miesięcy

Nr oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Kryterium nr 1: Cena brutto Kryterium nr 2: Gwarancja Łącznie
3. SecondMed Janusz Malarkiewicz,  ul. Jagiellońska 78A, 10-357 Olsztyn 70 pkt 10 pkt 80 pkt

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:


W zakresie części nr 1:

Nr oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Kryterium nr 1: Cena brutto Kryterium nr 2:  Gwarancja Łącznie 
3. SecondMed Janusz Malarkiewicz  ul. Jagiellońska 78A, 10-357 Olsztyn 70 pkt 20 pkt 90 pkt

W zakresie części nr 2:

Nr oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Kryterium nr 1: Cena brutto
2. Alchem Grupa S.A. ul. Polna 21, 87-100 Toruń 95,22 pkt
3. SecondMed Janusz Malarkiewicz, ul. Jagiellońska 78A, 10-357 Olsztyn 100 pkt

W zakresie części nr 3:

Nr oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Kryterium nr 1: Cena brutto Kryterium nr 2:  Gwarancja Łącznie 
3. SecondMed Janusz Malarkiewicz  ul. Jagiellońska 78A, 10-357 Olsztyn 70 pkt 10 pkt 80 pkt

Pobierz załącznik:


UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 ORAZ PONOWNY WYBÓR OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1


Ustosunkowując się do pisma złożonego w dniu 03.06.2020 r. przez Wykonawcę Examion Polska sp. z o.o., Zamawiająca Fundacja Albatros, informuje, iż unieważnia wybór oferty w zakresie części nr 1 z dnia 03.06.2020 r. w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje ponownego przeliczenia przyznanych ofertom punktów oraz ponownego wyboru.

Pobierz załącznik:

 

Scroll to top
Skip to content