Bukwałd, dn. 09.01.2020

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity,
KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768,
info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458

publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Realizacja cyklu filmów o ośrodkach rehabilitacji zwierząt"
Znak sprawy: 3/ZO/2020

Zmiany zapytania


Uwaga! Treść ogłoszenia została zmieniona


 • dodano załącznik numer 3: Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
 • zmieniono numer załącznika: Załącznik nr 3 Wzór umowy, na Załącznik nr 4 Wzór

BYŁO:

ROZDZIAŁ VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

7.2. Ofertę należy złożyć do 16-01-2020 r.

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-01-2020 r. o godz. 09:30.

JEST:

ROZDZIAŁ VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

7.2. Ofertę należy złożyć do 20-01-2020 r.

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-01-2020 r. o godz. 17:00.

BYŁO:

ROZDZIAŁ X

Pytania do zapytania ofertowego

10.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: przetragi@falbatros.pl, adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity).

JEST:

ROZDZIAŁ X

Pytania do zapytania ofertowego

10.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: przetargi@falbatros.pl, adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity).

Wszelkie wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono.


Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego


Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na mocy pkt 1 rozdziału X zapytania ofertowego nr 3/ZO/2020, wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące treści zapytania, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 13.01.2020 r.:

1. Czy cena ma zawierać wszelkie koszty związane z emisją w publicznej telewizji? Jeżeli tak to czy macie Państwo informację, która miałaby to być telewizja (TVP, DISCOVERY, któraś z telewizji regionalnych)?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przewiduje emisję w telewizji publicznej bez wskazania konkretnego kanału telewizyjnego.

2.Przy informacjach o przetargu jest tylko bardzo ogólna wzmianka o projekcie. Czy oprócz załącznika podanego przy przetargu można załączyć draft scenariusza/ bardziej pomysł na realizację wraz z kosztorysem żebyście Państwo mieli obraz czego dotyczy cena? W załączniku prócz ceny nie podaje się żadnej informacji.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że ocenie będzie podlegał scenariusz/pomysł na realizację i ostateczna cena brutto, ale można dołączyć wszelkie załączniki, które Państwo uznają za potrzebne.

Powyższe odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy stanowią integralną część zapytania ofertowego 3/ZO/2020

Pytania z dnia 13.01.2020 r.:

1.Czy mogą Państwo podać wartość szacunkową postępowania lub kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie podaje kwoty szacunkowej na realizacje zadania.

2.W jakich i w ilu ośrodkach rehabilitacji zwierząt powinny odbywać się nagrania ? Czy jeden odcinek to sesja w jednym ośrodku ? Proszę o wymienienie ośrodków, w których należy odbyć sesje filmowe.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcy sesji we wszystkich ośrodkach, wykorzystanie ich potencjału zależy od scenariusza i pomysłu na realizację, zaś  nagrania można będzie wykonać w 7 ośrodkach uczestniczących w projekcie SYMBIOSIS:

 • Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie
 • Bukwałd 45a, 11-001 Dywity
 • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dębiny
 • Ławki 72, 14-405 Wilczęta
 • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Jerzwałdzie
 • Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
 • Jerzwałd 62, 14-233 Jerzwałd
 • Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni Mazurski Park Krajobrazowy
 • Krutyń 66, 11-710 Piecki
 • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku Nadleśnictwo Olsztynek
 • Napromek 16, 14-260 Lubawa
 • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach
 • Jelonki 80a, 14-411Rychliki
 • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Gronowie Górnym Bursztynowa 24, Gronowo Górne, 82-310 Elbląg

3.Jakiego rodzaju są to ośrodki, czyli inaczej – jakiego rodzaju zwierząt dotyczy opieka ?. Na stronie Fundacji są przede wszystkim ośrodki dotyczące opieki ptaków, ale czy mogą to być również inne zwierzęta?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż opieka dotyczy wszystkich dzikich zwierząt tego wymagających, różne gatunki są rehabilitowane w różnych ośrodkach w zależności od ich specjalizacji i warunków. Szczegółowe dane w raporcie zamieszczonym na naszej stronie.

link Raport na temat działalności ośrodków rehabilitacji.docx ( 590 kb)

4.Jakie zwierzęta najczęściej trafiają pod opiekę ośrodków, które wezmą udział w filmach ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane na ten temat znajdą Państwo w powyższym raporcie.

5.Czy w produkcji filmowej powinni pojawić się również ambasadorzy tego projektu?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż tak powinni pojawić się również ambasadorzy tego projektu.

6.Czy w przypadku gdy w pięciu odcinkach ma pojawić się pięć różnych ośrodków, scenariusz dla każdego z nich ma być taki sam, czyli powtarzalny odnośnie koncepcji?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że to zależy od autorskiej koncepcji scenariusza i będzie oceniane przy wyborze ofert

7.Skąd wynika tak długi okres realizacji – do końca 2021 roku ?. Czy wynika to z tego, żen w filmach powinni się pojawiać bohaterzy (zwierzęta), które będą dopiero trafiały do ośrodków ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż okres realizacji – do końca 2021 roku jest związany z okresem trwania projektu, Zamawiający przewiduje, że nagrania ze zwierzętami wymagają czasu i stad termin realizacji przewidziano do końca trwania projektu. Oczywiście realizacja może się zakończyć wcześniej.

Powyższe odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy stanowią integralną część zapytania ofertowego 3/ZO/2020.


Załączniki

Wybór oferty


Bukwałd, dn. 14-02-2020 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Realizacja cyklu filmów o ośrodkach rehabilitacji zwierząt”

Znak sprawy: 3/ZO/2020


I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 3/ZO/2020 pn.: „Realizacja cyklu filmów o ośrodkach rehabilitacji zwierząt” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta nr 1.

Tadeusz Baraniecki Natura Film, Jagiełły 65, 11-400 Kętrzyn

 • Cena brutto oferty: P1 = 12,58 pkt
 • Ocena artystyczna: P2 = 60,00 pkt
 • Wartość punktowa oferty: P = 72,58 pkt
 • Z ceną brutto: 199 000,00  zł

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 200 000,00 zł.

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto:
1. Tadeusz Baraniecki Natura Film Jagiełły 65,11-400 Kętrzyn 199 000,00 zł
2. „Multistudio” Sp. z o.o. ul. Odkryta 38/24, 03-140 Warszawa 199 875,00 zł
3. Wizjer – Film Zofia Jsińska ul. Kossaka 18,01-576 Warszawa 166 050,00 zł
4. MFILM Waldemar Michalski Piotrowice 173,24-150 Nałęczów 184 500,00 zł
5. Grupa Media Art Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 1238-500 Sanok 62 595,00 zł

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy P1 (pkt.) P2

(pkt.)

P=P1+P2

(pkt.)

Miejsce
1. Tadeusz Baraniecki Natura Film Jagiełły 65,

11-400 Kętrzyn

12,58 60,00 72,58 1
5. Grupa Media Art Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 12

38-500 Sanok

40,00 24,00 64,00 2
2. „Multistudio” Sp. z o.o. ul. Odkryta 38/24, 03-140 Warszawa 12,53 45,65 58,18 3
4. MFILM Waldemar Michalski Piotrowice 173,

24-150 Nałęczów

13,57 28,17 41,74 4
3. Wizjer – Film Zofia Jsińska ul. Kossaka 18,

01-576 Warszawa

15,08 25,04 40,12 5

Cena brutto oferty P1 = max. 40 pkt

Ocena artystyczna: P2 = max. 60 pkt

Wartość punktowa oferty  P = P1 + P2

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.


Załączniki

Scroll to top
Skip to content